ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

ได้เปิดรับฟังความเห็น วิธีการสำหรับการห้ามผู้ประกอบการทรัพย์สินดิจิทัล ให้บริการหรือช่วยเหลือการให้บริการรับฝากทรัพย์สินดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้หนี้ยืมสิน (deposit taking & lending) เพื่อคุ้มครองป้องกันผู้ซื้อขายและสามัญชนจากความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม แล้วก็เพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับ กระทั่งอาจนำไปสู่ความเสียหายของประชาชน

เนื่องจากว่ายังไม่มีการกำกับดูแลทั้งในแล้วก็เมืองนอก แล้วก็ปัจจุบันนี้มีผู้ให้บริการในต่างชาติหลายรายที่ประสบปัญหาด้านสภาพคล่องกระทั่งจำเป็นต้องหยุดให้บริการและมีการระงับการถอนทรัพย์สินดิจิทัลของลูกค้า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับวิธีการสำหรับการกำกับดูแล โดยมีหลักสำคัญ ดังนี้

1.ห้ามผู้ประกอบการทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลและนำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้เงินหรือลงทุนและจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ประกอบการทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก ถึงผลตอบแทนดังที่กล่าวถึงแล้วมิได้มาจากการนำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปหาผลประโยชน์ (ดังเช่น อาจมาจากงบประมาณสนับสนุนการขายของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม ฯลฯ) ก็ตาม เว้นแต่ว่ามีลักษณะเป็นการสนับสนุนวิธีขายตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด

3.ห้ามกระทำการโปรโมทหรือเชิญชวนบุคคลทั่วไปหรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น อย่างเช่น เป็นวิถีทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในเมืองนอกผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบการได้ ฯลฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยังได้เปิดรับฟังความเห็นวิธีการ เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขการเปิดเผยความเสี่ยงจากการค้าขายคริปโตเคอร์เรนซีและการกำหนดราคาการซื้อทรัพย์สินดิจิทัลต่อธุรกรรมอย่างต่ำ 5,000 บาท เพื่อแน่ใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความสามารถเกี่ยวกับสินค้า การลงทุนและการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน และสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่พอดี สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสินค้า รวมถึงได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ